La Web del Invierno

Xarxa Local i Servidor Web

Per tal de comunicar-nos amb altres ordinadors en xarxa o amb el mateix ordinador però amb un sistema virtual ens caldrà fer us del paquet SAMBA, que és compatible amb xarxes de MSWindows. Per altre banda si volem tenir un servidor local per tal de probar les nostres webs interactives ens caldrà instalar per exemple LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Instal lar LAMP i SAMBA:

Obrim el "Sistema->Administració->Gestor de paquets Synaptic" i en el menú Edita marquem la opció: Marcar paquets per tasca ...
Marquem les opcions LAMP Server i Samba File server i a continuació cliquem a D'acord. Després introduïm les contrasenyes que ens demani.

* Provarem amb en navegador l' Apache amb http://localhost o http://127.0.0.1 i si tot és correcte sortirà una pàgina amb It works!

* Provem PHP obrint un terminal i creant a /var/www un document de text amb el nom prova.php i amb el sguiente contingut:
<?php phpinfo(); ?>
A continuació en el navegador anem a http://localhost/prova.php
i se'ns desplegarà una pàgina amb la informació del PHP.

Per tal de treballar amb les nostres bases de dades de MySQL és convenient instal.lar phpMyAdmin, ho podem fer amb el Gestor de paquets Synaptic:
phpmyadmin
Introduïm la contrasenya que ens demani.
* Ara el provarem en el navegador anant a http://localhost/phpmyadmin

 

Web creat per barcino.cat